PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK a INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.starbuckscoffee.cz je společnost AmRest Coffee s.r.o.., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130118, IČ: 28167694, DIČ: CZ28167694 (dále jen „Společnost“).

Společnosti náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Společnost umísťuje na stránkách www.starbuckscoffee.cz (dále jen „Stránky“).

Práva a povinnosti Společnosti a uživatelů při používání těchto Stránek se řídí těmito pravidly užití internetových Stránek (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Pravidla mohou být kdykoli aktualizována. Datum aktualizace pravidel bude vyznačeno na poslední straně Pravidel.

Odkazy na jiné stránky

Na Stránkách jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Společnost kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s pravidly užití stránek, a bezpečnostními standardy. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za projevy a postupy provozovatele takových stránek.

Chování Uživatelů

Uživatel se zavazuje, že se při používání těchto Stránek bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Společnosti ani Uživatelů.

Odpovědnost 

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Společnost za ně nenese odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním Stránek, budou řešeny místně a věcně příslušným soudem Společnosti v České republice.


Informace o zpracování osobních údajů

Dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů

Společnost při své činnosti zpracovává určité osobní údaje svých zákazníků, Uživatelů a svých zaměstnanců ve vztahu ke zpracování těchto osobních údajů přejímá postavení tzv. správce osobních údajů. 

Společnost při zpracování osobních údajů postupuje striktně v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Zpracovávané osobní údaje, účely zpracování 

Zákazníci

Společnost při přípravě a prodeji pokrmů ve svých restauracích běžně nezpracovává osobní údaje zákazníků. V případě, že si zákazník u Společnosti objedná dodávku jídla na určenou adresu, dochází na základě smlouvy uzavřené se zákazníkem ke zpracování jeho kontaktních údajů (jména, příjmení, bydliště / doručovací adresy, e-mailu a telefonního čísla), a to za účelem zpracování příslušné objednávky.   

Mimo případu doručení objednaného jídla zákazníkovi dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků pouze v případě, že se zákazník rozhodne využít některý z věrnostních programů nebo se zúčastnit některé ze spotřebitelských soutěží Společnosti. V takovém případě ke zpracování osobních údajů zákazníků (dle konkrétního případu zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat zákazníkovo jméno a příjmení, jeho bydliště, emailovou adresu, datum narození, telefonní číslo, platební údaje a popř. také o jeho objednávkách a místech nákupů) dochází pouze na základě souhlasu zákazníka, který zákazník uděluje dobrovolně v souladu s pravidly příslušného věrnostního programu či spotřebitelské soutěže.  

Osobní údaje zákazníků jsou v rámci věrnostních programů zpracovávány za účelem snadnějšího vyřizování objednávek daného zákazníka, marketingu (např. v rámci reklamních kampaní Společnosti, při informování o nových produktech, při doručování jejích obchodních sdělení či informování o výhrách a jiných benefitech příslušejících zákazníkovi) a dále za účelem výzkumů spokojenosti zákazníků. V případě spotřebitelských soutěží se osobní údaje zpracovávají za účelem předání výhry vítězům soutěže.

Zaměstnanci

Společnost zpracovává osobní údaje zaměstnanců v rozsahu nutném pro plnění jejich zákonných povinností (např. povinnost srážet či odvádět daně, vést evidenci pro účely zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení atp.). Zaměstnanec je povinen tyto údaje Společnosti poskytnout; jejich neposkytnutí by založilo porušení právních předpisů na straně zaměstnance a/nebo společnosti a možnost udělení sankcí ze strany příslušných státních orgánů.

Na rámec plnění zákonných povinností zpracovává Společnost osobní údaje zaměstnanců jen s jejich souhlasem a v rámci prosazení oprávněných zájmů Společnosti nebo plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a zaměstnancem, a to zejména za účelem zpracování osobních údajů v životopisech uchazečů o zaměstnání u Společnosti, přípravy propagačních materiálů, vedení profilů společnosti na sociálních sítích, evidence využití služebních automobilů Společnosti, informování o firemních akcích, ochrany majetku Společnosti (zejména prostřednictvím kamerových systémů) či při zajištění vstupu oprávněných osob do provozoven Společnosti. 

Poskytnutí údajů dalším subjektům

Společnost jí zpracovávané osobní údaje poskytuje pouze partnerům, u nichž jsou zavedena technická i organizační opatření pro ochranu dat a plnění dalších povinností dle GDPR. Partneři Společnosti mají přístup k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném k plnění jejich úkolů. Společnost tak v některých případech poskytuje osobní údaje jiným společnostem ze skupiny AmRest a externím partnerům poskytujícím Společnosti služby související umístěním osobních údajů na společných serverech skupiny AmRest, správou aplikací pro věrnostní programy, zajišťováním plateb za nákupy u Společnosti a s vyhodnocováním marketingových výzkumů. Osobní údaje zaměstnanců Společnosti jsou poskytnuty externí účetní firmě zpracovávající pro Společnost účetní, daňovou a mzdovou evidenci a v ojedinělých případech i společnosti zajišťující pro Společnost a další společnosti skupiny AmRest služby umožňující zaměstnancům Společnosti nahlašovat případy porušení právních předpisů nebo neetického postupu ze strany Společnosti, jejích partnerů či dalších zaměstnanců.

Společnost v žádném případě neposkytuje osobní údaje dalším osobám za úplatu.

Předání osobních údajů do zahraničí

Společnost může předat osobní údaje do jiných zemí v Evropské unii a v některých případech i do dalších zemí (USA), ať již v případě těchto dalších zemí rozhodla Evropská komise o úrovni ochrany osobních údajů odpovídající úrovni existující v Evropské unii či nikoliv.

K předání osobních údajů jiným společnostem skupiny AmRest, je-li v daném případě nutné, dochází na základě smlouvy, na jejímž základě se příjemce osobních údajů zavazuje dodržovat vysoký standard ochrany osobních údajů (předání osobních údajů je založeno na tzv. standardních doložkách o ochraně osobních údajů dle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR) a/nebo k němu dochází na základě souhlasu osoby, jejíž osobní údaje se předávají. 

Uložení údajů

Společnost uchovává osobní údaje pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu jejich zpracování dle níže uvedených pravidel:

 • v případě věrnostních programů jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu trvání účasti zákazníka ve věrnostním programu; 
 • osobní údaje Uživatelů jsou uchovávány po dobu maximálně dvou let od poslední návštěvy Stránky;
 • v případě zaměstnanců jsou osobní údaje uchovávány po dobu zákonem stanovených archivačních lhůt; 
 • záznamy bezpečnostních kamer jsou uchovávány po dobu maximálně deseti dní.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že Společnost zpracovává osobní údaje svých zákazníků, Uživatelů či zaměstnanců na základě jejich souhlasu, má příslušná osoba právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Může tak učinit prostřednictvím příslušné aplikace, e-mailem na adresu osobniudaje@amrest.eu či poštou.  

Pokud dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, budou poskytnuté údaje vymazány, ledaže lze na základě platných právních předpisů údaje zpracovávat i bez souhlasu příslušné osoby. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv zpracování osobních údajů do doby, než byl souhlas odvolán.

Další práva

Dle konkrétní situace může mít zákazník či zaměstnanec Společnosti či Uživatel i další práva vyplývající z GDPR, tj. následující práva:


 • právo na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:
 • účelech zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny; 
 • plánované době uložení osobních údajů či kritériím použitým ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • zdroji osobních údajů, nejsou-li tyto získány od žadatele;
 • provádění automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a o informacích týkajících se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích pro žadatele;
 • o předání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii (tzv. třetích zemích) nebo mezinárodní organizaci a o vhodných zárukách zpracování osobních údajů poskytnutých v souvislosti s jejich předáním.

Zákazník či zaměstnanec Společnosti či Uživatel Stránky má dále právo obdržet kopii zpracovávaných osobních údajů. Tímto právem však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • právo na opravu osobních údajů, jsou-li jeho osobní údaje nepřesné;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud je dán jeden z těchto důvodů:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • jsou vzneseny oprávněné námitky proti zpracování osobních údajů;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti zavazující Společnost;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.
 • právo na omezení zpracování následujících případech: 
 • je popřena přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit; 
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů je žádáno omezení jejich použití;
 • Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale žadatel je vyžaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 
 • byla vznesena námitka proti zpracování v případě zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Společnosti, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody namítající osoby.
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (popř. požádat o předání údajů přímo Společností jinému správci), v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo smlouvě a provádí se automatizovaně;
 • právo vznést námitku, tj. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Společnosti; a
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu Evropské unie.

Svá práva může zákazník či zaměstnanec Společnosti či Uživatel Stránky uplatnit kontaktováním Společnosti. Kontaktní údaje Společnosti jsou uvedeny níže.

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek můžete kontaktovat Společnost na výše uvedené adrese, telefonním čísle +420 235 013 311 či e-mailu osobniudaje@amrest.eu

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Společností můžete rovněž můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, kterým je Ochránce údajů s.r.o., Na Maninách 1106, Praha 7, kontaktní osoba: Jakub Hruška, e mail: dpo.amrest@ochrance-udaju.cz

Poučení o zpracování osobních údajů

Společnost AmRest Coffee s.r.o. při zpracování osobních údajů využívá, jako příjemce osobních údajů, následující společnosti:

- 3e Kolczyński, Liżewski, Gędziorowski, Rostocki Spółka Jawna, se sídlem na ul. Podbipięty 51, 02-732 Varšava, Polská republika, která zajišťuje správu informačních systémů potřebných pro provoz Starbucks Rewards programu; 

- Benhauer Sp. z o.o., se sídlem ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Krakówa, Polská republika, která zajišťuje zasílání marketingových sdělení;

- McCann Worldgroup Sp. z o.o., se sídlem ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, Polská republika, která zajišťuje zasílání marketingových sdělení; a

- PayU SA, se sídlem v Poznani (60-166), ul. Grunwaldzka 182, Polská republika, která v některých případech zajišťuje dobití kreditu na STARBUCKS Card.

Příjemci osobních údajů mají přístup k Vašim osobním údajům vždy jen v rozsahu potřebném pro jejich činnost. Po uplynutí výše uvedené doby budou Vaše osobní údaje smazány.

Vaše osobní údaje nebudou předány mimo Evropskou unii. 

Společnost AmRest Coffee s.r.o. respektuje Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to zasláním zprávy na níže uvedený e-mail či poštovní adresu sídla společnosti AmRest Coffee s.r.o. Odvolání Vašeho souhlasu však nebude mít vliv zpracování Vašich osobních údajů do doby, než svůj souhlas odvoláte.

Dále máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu Evropské unie.

Rovněž máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, přičemž pokud tuto námitku vznesete, nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, bez Vašich osobních údajů však nebudete moci získávat výhody spojené s kartou STARBUCKS Card a/nebo získávat informace o speciálních nabídkách, slevách a novinkách.

Bližší informace o zpracování osobních údajů společností AmRest Coffee s.r.o. naleznete na http://www.starbuckscoffee.cz/about-us/company-information/online-policies/terms-of-use

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či podání týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na společnost AmRest Coffee s.r.o. zasláním zprávy na osobniudaje@amrest.eu či v sídle společnosti na adrese Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5. Společnost AmRest Coffee s.r.o. také jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, společnost Ochránce údajů s.r.o., Na Maninách 1106, Praha 7, kontaktní osoba: Jakub Hruška, e-mail: dpo.amrest@ochrance-udaju.cz.


V Praze dne 30.7.2019