Podmínky použití

Vlastníkem tohoto webe je společnost AmRest Coffee s.r.o., sídlem Evropská 2591/33E, Praha 6, 160 00, IČ 281 67 694, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, C 130118 (dále jen „Starbucks“). PEČLIVĚ SI PROSÍM PROČTĚTE PODMÍNKY POUŽITÍ TOHOTO WEBU.  Používáním tohoto webu potvrzujete přijetí podmínek, takže pokud s nimi nesouhlasíte a nechcete jimi být omezováni, nepoužívejte jej. Tyto podmínky můžeme pravidelně měnit, proto byste si je měli čas od času znovu přečíst, protože používáním tohoto webu potvrzujete, že souhlasíte se všemi změnami, ke kterým v podmínkách došlo. 

Máte-li nějaké připomínky či dotazy nebo jste narazili na klauzuli, které nerozumíte, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na adrese starbucks_info_CZ@amrest.eu

PŘESTOŽE VYVÍJÍME MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ, ABYCHOM NA TOMTO WEBU POSKYTOVALI PŘESNÉ A VČASNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI STARBUCKS, NEMĚLI BYSTE PŘEDPOKLÁDAT, ŽE JSOU ZDE PREZENTOVANÉ INFORMACE VŽDY AKTUÁLNÍ NEBO ŽE TENTO WEB OBSAHUJE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ INFORMACE, KTERÉ JSOU O STARBUCKS K DISPOZICI. OBZVLÁŠTĚ POKUD PROVÁDÍTE INVESTIČNÍ ROZHODNUTÍ SOUVISEJÍCÍ SE STARBUCKS, NAHLÉDNĚTE PROSÍM DO VĚTŠÍHO POČTU RŮZNÝCH ZDROJŮ.

AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNAČKA. Není-li řečeno jinak, jsou všechny materiály na tomto webu chráněny autorskými právy, obchodními úpravami, obchodními značkami a/nebo jinými formami duševního vlastnictví, jež je majetkem společnosti Starbucks a/nebo jejích dceřiných společností a přidružených organizací nebo jiných skupin, které si svůj materiál licencovali u společnosti Starbucks. 

Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. 

OSOBNÍ POUŽITÍ. Materiál obsažený na tomto webu slouží pouze k informačním účelům a k nim jej můžete také využívat. Souhlasíte, že obsah tohoto webu nebudete distribuovat, publikovat, přenášet, upravovat, vyobrazovat, vytvářet z něj odvozeniny nebo jej jakkoli zneužívat. Nesmíte kopírovat, distribuovat ani vyobrazovat materiály na tomto webu nebo některé jejich části jakékoli třetí straně.  Nesmíte odkazovat ani zrcadlit jakoukoli část tohoto webu.  Jakékoli jiné použití, reprodukce či distribuce jsou bez předchozího písemného povolení zakázány.  Porušení těchto práv bude mít za následek příslušné právní kroky. Souhlasíte s tím, že v případě jakéhokoli neoprávněného použití materiálů na tomto webu společnost Starbucks odškodníte, budete chránit její zájmy a uhradíte veškeré škody. 

ZPĚTNÁ VAZBA A ODESÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ. Souhlasíte, že jste a zůstanete plně odpovědní za obsah všech odeslaných příspěvků a že nebudete odesílat materiál, který je nezákonný, hanlivý, vulgární či obscénní. Souhlasíte, že na tento web nebudete odesílat nic, co by porušovalo práva jakékoli třetí strany, včetně autorských práv, obchodní značky, soukromí nebo jiných osobních či vlastnických práv. 

Přestože si ceníme vašeho zájmu o Starbucks, nechceme a nemůžeme přijmout jakékoli nápady, které považujete za patentově chráněné a které se týkají designu, technologie produktů nebo jiných návrhů, jichž jste autory. Proto se bude u každého materiálu, který na tento web odešlete, automaticky předpokládat, že udělujete autorské, bezplatné a nevýlučné právo a licenci k použití, reprodukci, úpravám, zobrazování, přenosu, přepracování, publikování, překladu, vytváření odvozenin a distribuci těchto materiálů po celém světě prostřednictvím jakéhokoli média a jakýmkoli způsobem distribuce, přenosu nebo vyobrazení, nehledě na to, že není známý nebo ještě nebyl vynalezen.

ODKAZY. Některé odkazy na tomto webu vás odkazují na weby, které jsou mimo naši kontrolu. Starbucks tyto odkazy poskytuje pouze v rámci usnadnění. Zobrazení odkazu neznačí souhlas společnosti Starbucks s těmito weby a společnost Starbucks nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto webů. Přechod na tyto weby podstupujete na vlastní riziko. 

OCHRANA & SOUKROMÍ. Vysvětlení postupů a zásad společnosti Starbucks týkajících se sběru, použití a uchování informací o našich on-line hostech naleznete v části Zásady ochrany osobních údajů.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI.  Společnost Starbucks nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani jakékoli třetí straně za jakékoli chyby či zpoždění v obsahu tohoto webu, ani za jakékoli akce, které byly provedeny v závislosti na nich.  V maximální míře povolené příslušným zákonem nebude společnost Starbucks nijak odpovědná za žádné přímé, nepřímé nebo následné ztráty vzniklé z použití obsahu na tomto webu nebo z vašeho přístupu k jinému materiálu na internetu prostřednictvím odkazů na tomto webu. Společnost Starbucks nepožaduje omezení odpovědnosti v případě podvodného zkreslování nebo v případě smrti či poranění přímo způsobeného její nedbalostí. Společnost Starbucks svůj web vytváří s maximální péčí, ale přesto neposkytuje žádnou záruku jeho přesnosti, dostupnosti nebo spolehlivosti. Rovněž společnost Starbucks nezaručuje, že funkce obsažené na tomto webu budou trvalé a bezchybné, že tento web či jeho server neobsahuje žádné viry nebo jiné škodlivé součásti nebo že budou závady opraveny, a to i v případě, že si jich společnost Starbucks bude vědoma.

MLADISTVÍ. Společnost Starbucks vyzývá rodiče, aby dohlíželi na své děti procházející internet.

ROZHODNÉ PRÁVO. Tyto podmínky se řídí a budou interpretovány v souladu s českým právním řádem a spory související s těmito podmínkami budou spadat výhradně do jurisdikce českých soudů.

Informace o společnosti

Zaregistrovaná adresa:
Starbucks Coffee/AmRest Coffee s.r.o.
Evropská 2591/33e
160 00 Praha 6