STARBUCKS LOYALTY CARD VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

(Všeobecné podmínky)

I. Základní pojmy

 1. Vydavatel: STARBUCKS Loyalty Card jsou vydávány společností AmRest Coffee s.r.o., sídlem Evropská 2591/33E, Praha 6, 160 00, IČ 28167694.
 2. Koordinátor je společnost Lemon Sky Sp. z o.o., sídlem Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, TIN No. 586-22-36-051, zapsána u obchodního soudu ve Wrocław-Fabryczna reg. č. NCR No. 0000329461.
 3. Karta znamená STARBUCKS Loyalty Card, která umožňuje Kupujícímu provádět nákupy v kavárnách STARBUCKS provozovaných Vydavatelem v České republice. Karta je dobíjitelná v kavárnách STARBUCKS provozovaných Vydavatelem v České republice. Každá Karta má unikátní 16-místné identifikační číslo a 5-místné bezpečnostní číslo.
 4. Kupující je osoba, která zakoupí Kartu od Vydavatele za peněžní hotovost nebo úhradou platební kartou a užívá ji bez Registrace.
 5. Zákazník znamená osobu, která zakoupí Kartu od Vydavatele za peněžní hotovost nebo úhradou platební kartou a provede Registraci Karty na Webových stránkách.
 6. Program STARBUCKS Loyalty Card znamená zákaznický program Vydavatele, který umožňuje zakoupení, registraci a využívání Karet.
 7. Registrace znamená okamžik, kdy Kupující registruje svou Kartu na Webových stránkách.
 8. Registrační údaje jsou údaje poskytnuté v rámci Registrace, tedy jméno, adresa, datum narození a emailová adresa.
 9. Webová stránka znamená webovou Programu STARBUCKS Loyalty Card www.starbuckscoffee.cz, kde lze provést Registraci, ověřovat výši Kreditu a počet Hvězd a provést Blokaci
 10. Účet Zákazníka znamená profil Zákazníka vytvořený Zákazníkem při Registraci Karty, kde jsou obsaženy osobní údaje Zákazníka a informace o Kartě a Kreditu.
 11. Kreditznamená hotovostní obnos, který Kupující nabije na Kartu, celou částku Kreditu lze využít pro nákupy v kavárnách STARBUCKS provozovaných Vydavatelem v České republice, Karta (nosič) je zdarma.
 12. Transakce znamená jakékoli použití Karty, tedy nabití Kreditu či zakoupení zboží.
 13. Doba platnosti Kreditu na Kartě je dvanáct (12) měsíců od poslední Transakce v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, po uplynutí 12-ti měsíců bez jakékoli Transakce prostřednictvím Karty, kredit na Kartě propadne Vydavateli.
 14. Blokace znamená zneplatnění, resp. zrušení Karty prostřednictvím Webové stránky nebo Call centra v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, např. v případě její ztráty, odcizení nebo zničení.
 15. Call centrum zajišťuje zákaznickou podporu na tel. č. + 420 235 013 335 v pracovních dnech, tedy pondělí až pátek od 9:00 do 17:00. Call centrum poskytuje informace Programu STARBUCKS Loyalty Card, provádí Blokace, poskytuje informace o Kreditu.
 16. Hvězdu získá Zákazník při každém provedeném nákupu prostřednictvím Karty. Jeden nákup prostřednictvím Karty znamená získání jedné (1) Hvězdy pro Zákazníka. Nákupem se rozumí úhrada jedné účtenky prostřednictvím Karty. Hvězda má platnost jeden rok (12 měsíců) ode dne jejího získání, pokud nedojde během jednoho roku (12ti měsíců) ode dne získání Hvězdy k jejímu použití (k získání Benefitu), Hvězda propadne (bude automaticky smazána z Účtu Zákazníka.
 17. Benefit znamená odměnu Zákazníka obdrženou za získání deseti (10) Hvězd (provedení deseti (10) nákupů) prostřednictvím Karty.

II. Všeobecná ustanovení

 1. Kartu lze zakoupit na kterékoli kavárně Vydavatele na území České republiky. Kartou je možno provádět nákupy v kavárnách STARBUCKS provozovaných Vydavatelem na území České republiky v rámci programu STARBUCKS Loyalty Card.
 2. Kupující zaplatí za Kartu cenu odpovídající nominální hodnotě Kreditu.
 3. Karta může být použita pouze v kavárnách STARBUCKS provozovaných Vydavatelem v České republice.
 4. Kartu nelze směnit zpět za hotovost (a to ani v části) a nemůže být vrácena zpět Vydavateli.
 5. Vydavatel neodpovídá za ztrátu či odcizení Karty nebo za její poškození poté, co byla zakoupena Kupujícím.
 6. V případě ztráty, poškození či odcizení Karty a za podmínky, že byla provedena Registrace, Vydavatel na základě Blokace Karty provedené Zákazníkem, umožní převedení výše Kreditu k okamžiku provedení Blokace na novou Kartu (převedení výše Kreditu provede Zákazník prostřednictvím Účtu Zákazníka), která bude Zákazníkovi zaslána Vydavatelem prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu v Registraci uvedenou. Výše uvedený postup je možno provést pouze jednou. V případě opakování situace, je zaslání nové Karty již na náklady Zákazníka.
 7. Potvrzení o Blokaci Karty bude zasláno na email uvedený v Registraci.
 8. Kredit na Kartě je platný po Dobu platnosti, což je dvanáct (12) měsíců od poslední Transakce.
 9. V případě uplynutí Doby platnosti, a to ani v případě ztráty, poškození nebo odcizení Karty po uplynutí Doby platnosti, nemá Zákazník nárok na zaslání nové Karty zdarma Vydavatelem. Novou Kartu si může zakoupit a znova provést Registraci.
 10. Karta je určena k osobnímu užití, není možné ji dále komerčně využívat (prodávat, dražit apod.) bez předchozího písemného souhlasu Vydavatele nebo písemné dohody s Vydavatelem.
 11. Prostřednictvím Karty nelze zakoupit jinou Kartu (koupě Karty nelze provést Kreditem na jiné Kartě).

III. Registrace Karty, získání Hvězd, Benefity

 1. Karta může být registrována na Webových stránkách www.starbuckscoffee.cz. Při Registraci je nutno uvést Registrační údaje (jméno, adresu, datum narození, emailovou adresu), se kterými bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou zaregistrování Kupujícího v Programu STARBUCKS Loyalty Card je poskytnutí souhlasu s těmito Všeobecnými podmínkami a se zpracováváním Registračních údajů. Provedení Registrace není povinné, avšak pouze registrovaní Zákazníci jsou oprávněni k získání výhod s Kartou spojených.
 2. Pro jednu Kartu je možné provést pouze jednu Registraci a vytvořit jeden Účet Zákazníka. Nelze registrovat více Karet v rámci jednoho Účtu Zákazníka.
 3. Po uplynutí Doby platnosti, je Účet Zákazníka automaticky zrušen.
 4. Po provedení Registrace Karty je Zákazník oprávněn získat tyto výhody:
  a) Tall (velikost 354 ml) horký nápoj při provedení Registrace,
  b) Dort nebo muffin k narozeninám.
 5. Výhody bude možné využít pouze na základě předložení voucheru s unikátním kódem (8-místné číslo) na pokladně kavárny STARBUCKS v České republice, který bude zaslán na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Registraci. K uplatnění výhody je postačí sdělení kódu voucheru (8-místné číslo) pokladnímu, voucher není nutné tisknout. Registrace je podmínkou k získání výhod, bez Registrace není možné žádnou z těchto výhod nárokovat. Voucher není možné směnit za hotovost.
 6. Platnost voucheru je vždy uvedena na voucheru. Po vypršení platnosti voucheru nelze voucher využít.
 7. Při každém nákupu provedeném prostřednictvím Karty získá Zákazník jednu Hvězdu na svůj Účet Zákazníka. Nákupem se rozumí úhrada jedné účtenky prostřednictvím Karty. Po nasbírání deseti (10) Hvězd má Zákazník nárok na obdržení Benefitu. Benefit lze obdržet na jakékoli kavárně STARBUCKS provozované Vydavatelem v České republice. Počet Hvězd si Zákazník může ověřit na svém Účtu Zákazníka.
 8. Benefitem se rozumí jeden (1) Tall (velikost 354 ml) studený nebo teplý nápoj včetně nápojů ze speciální sezónní nabídky (tzv. Promo Offers). Jakékoli přídavky navíc k nápojům (tzv. add-on) nejsou součástí Benefitu.
 9. Po získání deseti (10) Hvězd obdrží Zákazník automaticky na emailovou adresu uvedenou v Registraci voucher s unikátním kódem (8-místné číslo). K využití Benefitu postačí sdělení kódu voucheru (8-místné číslo) pokladnímu, voucher není nutné tisknout. Platnost voucheru je jeden (1) měsíc od data obdržení. V okamžiku odeslání voucheru na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Registraci jsou nasbírané Hvězdy automaticky vymazány a Zákazník opět začíná sbírat Hvězdy od nuly.
 10. Každá jednotlivá Hvězda má platnost jeden rok (12 měsíců) ode dne jejího získání. Pokud nedojde během jednoho roku (12ti měsíců) ode dne získání Hvězdy k jejímu využití pro získání Benefitu, platnost Hvězdy skončí a Hvězda propadne (bude automaticky smazána z Účtu Zákazníka). Datum získání Hvězdy je možno ověřit na Účtu Zákazníka.
 11. Registraci je možno zrušit prostřednictvím Účtu Zákazníka. Kartu lze nadále užívat jako neregistrovanou.
 12. Správu Registračních údajů zajišťuje pro Vydavatele Koordinátor.
 13. Zákazník má právo na přístup k Registračním údajům, právo na jejich kontrolu a změnu. V případě odvolání souhlasu s poskytnutím Registračních údajů, dojde k Blokaci Karty.
 14. Vydavatel nezaručuje stálý přístup na Webovou stránku ani její bezporuchový provoz.

IV. Použití Karty, dotazy

 1. Pouze originály Karty budou přijímány Vydavatelem.
 2. K využití Karty je nutné nabití Kreditu. Minimální výše Kreditu, který je 200 Kč, maximální výše Kreditu na Kartě nesmí přesáhnout 5.000 Kč.
 3. Karta je dobíjitelná na pokladnách v kavárnách STARBUCKS provozovaných Vydavatelem v České republice.
 4. Vydavatel může odmítnout přijmout platbu prostřednictvím Karty pokud:
  1. Kartě uplynula Doba platnosti;
  2. Kredit na Kartě je nula (0) Kč;
  3. v případě technických problémů, které znemožňují použití Karet (tj. např. nemožnost spojení s IT systémem Vydavatele, fyzické poškození Karty nebo jiné problémy nezaviněné Vydavatelem).
 5. Dotazy k Program STARBUCKS Loyalty Card je možno adresovat na emailovou adresu starbuckscardcz@amrest.eu nebo kontaktovat Call centrum.

V. Reklamace v rámci Programu STARBUCKS Loyalty Card

 1. Při zakoupení Karty obdrží Kupující účtenku, která je dokladem o jejím zakoupení, na vyžádání obdrží Kupující potvrzení o nominální hodnotě Kreditu. Po dobití Karty doporučuje Vydavatel, aby Kupující provedl kontrolu správnosti výše Kreditu.
 2. Kupující si může kdykoli na jakékoli kavárně STARBUCKS provozované Vydavatelem na území České republiky ověřit výši Kreditu, registrovaní Zákazníci si mohou výši Kreditu ověřit prostřednictví Účtu Zákazníka.
 3. Všechny reklamace týkající se nákupu zboží prostřednictvím Karty budou řešeny Vydavatelem ve lhůtě třiceti (30) po obdržení písemné stížnosti Vydavatelem.
 4. Reklamace mohou být podány písemně v jakékoli kavárně STARBUCKS provozované Vydavatelem na území České republiky v průběhu jejich otevíracích hodin, prostřednictvím internetu na adrese www.starbuckscoffee.cz nebo podány poštou na adresu sídla Vydavatele s nápisem na obálce „STARBUCKS Loyalty Card – stížnost“

VI. Call centrum

 1. Call centrum odpovídá na dotazy ohledně Programu STARBUCKS Loyalty Card, řeší stížnosti a prování Blokace Karet.
 2. Call center je dostupné na tel. č. + 420 235 013 335 a to pouze v pracovní dny po – pá od 9:00 do 17:00 hodin.

VII. Výměna a/nebo vrácení zboží

 1. Výměna a/nebo vrácení zboží zakoupené prostřednictvím Karty je možné pouze na kavárně STARBUCKS provozované Vydavatelem a je možné pouze výměnou za jiné zboží za stejnou nebo vyšší cenu (za předpokladu doplatku ceny).
 2. Zboží může být vyměněno pouze na základě účtenky z pokladny Vydavatele potvrzující nákup zboží v kavárně STARBUCKS provozované Vydavatelem na území České republiky prostřednictvím Karty.

VIII. Závěrečné ustanovení

 1. Zakoupením Karty Kupující potvrzuje, že se seznámit s těmito Všeobecnými podmínkami, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.
 2. Kartu nelze směnit za peněžní hotovost.
 3. Vydání Karty není předmětem daně z přidané hodnoty (DPH) dle příslušných právních předpisů České republiky.
 4. Všechny záležitosti neobsažené v těchto Všeobecných podmínkách budou řešeny příslušnými právními předpisy České republiky.
 5. Tyto Všeobecné podmínky jsou dostupné na www.starbuckscoffee.cz a v každé kavárně STARBUCKS provozované Vydavatelem na území České republiky v průběhu jejích otevíracích hodin. Na žádost Kupujícího mu Vydavatel poskytne tištěnou verzi těchto Všeobecných podmínek.
 6. Vydavatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tyto Všeobecné podmínky. Všechny změny Všeobecných podmínek budou účinné jejich zveřejněním na www.starbuckscoffee.cz a v kavárnách STARBUCKS provozovaných Vydavatelem na území České republiky neurčí-li Vydavatel jinak. Pokud Zákazník po zveřejnění změn ve Všeobecných podmínkách nezruší svou Registraci způsobem v těchto Všeobecných podmínkách uvedeným, má se zato, že s novým zněním Všeobecných podmínek souhlasí a je jimi vázán.
 7. Vydavatel si vyhrazuje právo kdykoli Program STARBUCKS Loyalty Card ukončit.
 8. Tyto Všeobecné podmínky jsou účinné dnem 1.11.2014.

V Praze dne 27.10.2014